Otvorený list JUDr. Štefanovi Bieľakovi, právnikovi obce a poradcovi starostu obce Štrba – ČASŤ PRVÁ! Ing. Ján Gavalier

Po odvysielaní relácie „Reportéri“ dňa 12.04.2021 na STV 1, by som chcel zareagovať ako občan obce Štrba k Vášmu vystúpeniu v tejto relácii.

Citujem Vaše prvé vyjadrenie:

     „V podstate do Územného plánu (ďalej ÚP) dostávame návrh vlastníka pozemku v r. 2013, čiže vtedy bol predložený návrh, v priebehu štandardného procesu Zmeny ÚP. K tomuto návrhu boli predložené všetky stanoviská – vrátane stanoviska orgánu ochrany prírody, v tom čase  Okresného úradu v sídle kraja v Prešove, ktoré bolo kladné, tak ako boli kladné aj všetky ostatné stanoviská. Čiže v tom čase, Zastupiteľstvo v podstate nemalo iný dôvod ako neschváliť a teda v konečnom dôsledku ako schváliť túto Zmenu ÚP“.

Myslím si, že práve naopak. Obecné zastupiteľstvo v Štrbe, nielenže nemalo iný dôvod ako schváliť, ale malo veľa dôvodov zákonných ako aj iných, ako to neschváliť a nezakomponovať do Zmien a dodatkov ÚPN. Ako právnik dobre viete, že v zmysle Stavebného zákona, Zákona o ochrane prírody a krajiny ako aj v súlade s Územným plánom vyššieho celku (Prešovského samosprávneho kraja) a v ňom zakotvených ustanoveniach o tvorbe a schvaľovaní územno-plánovacej dokumentácie, tých možností je tam veľa a je tam aj veľa ustanovení, ktoré obec nedodržala.  Nebudem to teraz podrobne rozvádzať. Naviac, keďže sa Štrbské Pleso nachádza v Národnom parku, tak Vaše vyjadrenia boli účelovo zavádzajúce, kľučkovanie medzi paragrafmi a odďaľovanie od podstaty problému.

Dokonca k stavbe apartmánového hotela „Lake“ zakomponovala obec do Zmien a dodatkov ÚP z roku 2018 ešte aj prístavbu wellness-centra východným smerom v najbližšej tesnosti jazera.

Keby sa problematické stavby na Štrbskom Plese /hotel Lake, vyhliadková veža, komplex Ovručí/ nedostali do Územného plánu obce, tieto problémy by sme nemuseli riešiť. Bolo to v záujme obce, občanov, aby sa stavali takéto stavby? Apartmánové byty nemajú nič spoločného s cestovným ruchom, športom a kúpeľníctvom, čo sú hlavné priority Štrbského Plesa. Alebo len boli?

Kto to chcel?! Prečo a za čo?! Bolo to práve v právomoci obce takéto stavby nezaradiť do územného plánu a mala na to množstvo dôvodov. Mohli sme ukázať , že po  „vybojovaní“ katastrálneho územia  chceme Štrbské Pleso zveľaďovať /a to v súlade s ochranou prírody v Národnom parku/  a nie ho takto devastovať.

Obec má a mala veľké  možnosti oboznamovať občanov o tvorbe územno-plánovanej dokumentácie v lokalite na Štrbskom Plese /máme OTV, Štrbské noviny, atď./ Nestalo sa.

Prečo na oboznamovanie so Zmenami ÚP neboli využité verejné zhromaždenia občanov?

Koľko ich bolo od r. 1989? Tri či štyri? A boli na ich zvolanie aj v minulosti veľmi vážne dôvody, okrem územno-plánovacej dokumentácii napr. aj o „predaji“ našej vody francúzskej firme Veolia. Ale o tom niekedy inokedy.

Pán JUDr. Bieľak, v Štrbe pôsobíte zatiaľ veľmi krátko. Otázky výstavby a Územného plánu z roku 2013 mal za obec v relácii Reportéri riešiť niekto iný.

Citujem Vaše ďalšie vyjadrenie:

„Obec Štrba v poslednom období zmenila prístup k realizácii a umiestňovaniu stavieb na Štrbskom Plese, nakoľko sa rozhodla, že nové stavby v podstate nebude odporúčať realizovať, pokiaľ to bude v možnostiach jej kompetencií a Územného plánu obce Štrba.“

„Obec Štrba v poslednom období zmenila prístup.“

A čo ideme robiť s predošlým prístupom obce Štrba k realizácii a umiestňovaniu stavieb na Štrbskom Plese? Ideme ďalej pokračovať v tom zmysle, že pri „schválenom“ Územnom pláne miestnej časti Štrbské Pleso z r. 2018 ideme podpisovať stavebné povolenia na stavby  ako napr. hotel Detvan, účelová komunikácia k Slepému plesu, Soľná jaskyňa, Rybársky dom, rekreačný komplex, ubytovacie zariadenia a apartmánové byty /lokalita juhozápadne pri Kempinskom/ atď.

Ideme pokračovať tvrdeniami:

„Veď čo mal starosta obce robiť, keď si investor /developer/ donesie súhlasné stanovisko od všetkých zainteresovaných orgánov, podľa „schváleného“ územného plánu obce, neostáva mu nič iné, len to podpísať.“  

Pán JUDr. Bieľak, to až tak podceňujete nás občanov obce, že nám dávate takéto účelovo zavádzajúce a skresľujúce informácie?

Citujem Vaše posledné vyjadrenie:

„My sme presvedčení, že tieto dva dokumenty a hlavne ten druhý dokument, Krajinno-ekologický plán, v podstate nastaví určité limity v území, ktoré dnes stanovené nie sú, aby nenastalo to, že sa do územného plánu dostanú aktivity, zámery a stavby, ktoré tam nepatria. Čiže tieto dokumenty budú určite v budúcnosti podkladom pre revíziu Územného plánu aj Štrbského Plesa.

Aká inštitúcia vypracováva Krajinno-ekologický plán? Nie som proti vypracovaniu takýchto dokumentov. Práve naopak. Som presvedčený, že tieto dokumenty by mali preukázať, že také kontroverzné stavby aké sa postavili a také ktoré sa majú podľa už „schválených“ územných plánov stavať, na Št. Pleso nepatria.

Kto za to ponesie zodpovednosť? Takto sme sa zapísali do histórie Štrbského Plesa?

Prvý dokument – riešenie dopravy a parkovania mal byť prioritne riešený hneď po prevzatí katastra Št. Plesa obcou Štrba. Toto považujem za jeden z najhlavnejších a najnaliehavejších problémov Št. Plesa. Ideme naďalej pokračovať s parkovaním na neschválenom parkovisku – v priestore štartu-cieľa bežeckého areálu, v národnom parku, v treťom stupni ochrany prírody, s vyberaním parkovného?

Píšem Vám toto pán JUDr. Bieľak, ako osobe zodpovednej za prípravu a realizáciu strategických dokumentov obce a projektov obce, ako osobe zastupujúcej obec na rokovaniach s  orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, podnikateľskými subjektami a ďalšími organizáciami. Tak je to uvedené na stránke obce Štrba.

Som jedným z 3-4 ľudí, ktorí v minulosti začali s myšlienkou prinavrátenia historického katastrálneho územia Št. Plesa k obci Štrba. Bude to vyznievať banálne, ale nebojím sa to povedať, my sme za to bojovali srdcom, niekto iný peňaženkou.

Celý život, od ukončenia školy od r. 1973 do r. 2012 som pracoval ako vedúci pracovník v oblasti horských dopravných zariadení – lanoviek a vlekov, lyžiarskych tratí a cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách /v Smokovci, Tatranskej Lomnici, na Ždiari, Bachledovej Doline, Podbanskom/, so sídlom na Št. Plese. Denno-denne som sa stretával s problematikou Št. Plesa. Preto mi tak úprimne záleží na tom, čo sa na Štrbskom Plese deje.

PS: Vyjadrenia Orgánov štátnej správy v relácii Reportéri, okrem vyjadrenia prednostu Okresného úradu v Poprade Dr. Bednára  a ministra Životného prostredia p. Budaja, boli podľa mňa neprofesionálne, vyhýbavé, nekonkrétne, alibistické, ba až smiešne a trápne.

Dňa 18.4.2021 Ing. Ján Gavalier

Na vedomie: Poslanci OZ

Odoberať
Oznamovanie
guest
1
Najstaršie
Najnovšie Najviac hlasov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
Milan Petruška
Milan Petruška
2 rokov pred

Dobrý a trefný príspevok autora pána Ing. Jána Gavaliera. Je plný otázok aj kritických pripomienok, ktoré dávajú zmysel. Môj dojem zo súčasnej prezentácie našej samosprávy je: „Vlci vyjú, karavána ide ďalej.“ Každý má svoje kompetencie. Starosta je v polohe mŕtveho chrobáka a pán Bieľak dostal za úlohu prehadzovať horúce zemiaky. Skromná rada na záver: „Miško, žiaden strom nerastie do neba.“

1
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x