Zasadnutie OZ v Štrbe dňa 18.3.2021 – časť prvá

Na našich stránkach Vám opäť ponúkame nezostrihaný záznam z rokovania obecného zastupiteľstva. Podľa zákona 369/1990 Z.z. o Obecnom zriadení sú orgánmi obce obecné zastupiteľstvo a starosta. Obecné zastupiteľstvo disponuje rozsiahlymi právomocami. Okrem iného určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva. Rovnako závažné je správne schválenie územného plánu obce, …

viacZasadnutie OZ v Štrbe dňa 18.3.2021 – časť prvá

Ďalší list poslancom – pán Ing. Ján Gavalier

Vážení páni poslanci!      Pretože sa nemôžem osobne zúčastniť OZ 18.3.2021, žiadam Vás ako občan o prejednanie mojich otázok na OZ, na ktoré by som chcel poznať odpovede: 1.) K dodatku č. 2 z roku 2020 k Územnému plánu miestnej časti Št. Pleso prebehlo pripomienkové konanie, v ktorom okrem pripomienok orgánov štátnej správy bolo aj …

viacĎalší list poslancom – pán Ing. Ján Gavalier

Zasadutie obecného zastupiteľstva za zatvorenými dverami

Dňa 11.marca 2021 bola na stránke Obecného úradu zverejnená pozvánka starostu obce Michala Sýkoru na zasadnutie Obecného zastupiteľstva naplánované na 15.marca 2021. Nedodržal pri tom vlastný rokovací poriadok: „Starosta určí najmenej 5 dní pred plánovaným zasadnutím miesto, čas a návrh programu zasadnutia.“ Hlavným problémom je však fakt, že takéto rokovanie zastupiteľstva je vôbec zvolané do …

viacZasadutie obecného zastupiteľstva za zatvorenými dverami

Michal Sýkora a vlastníctvo hotela Patria

V nedávno zverejnenom článku na stránke www.aktuality.sk sa autor Tibor Habo pozrel bližšie na majetkové pomery starostu obce Štrba Michala Sýkoru.  Zistil, že starosta má alebo mal značný majetkový podiel v hoteli Patria na Štrbskom Plese.  Článok opisuje zaujímavé prevody akcií spoločnosti vlastniacej hotel medzi Michalom Sýkorom, jeho oboma dcérami a susedom Michalom Molčanom. Je …

viacMichal Sýkora a vlastníctvo hotela Patria