Pripomienky – pôvodné + doplnené, Ing. Ján Gavalier

Obec Štrba, Ing. Kumorovitzová, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba Vec: Nahradenie doručených pripomienok zo dňa 22.6.2020. Pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov ÚPN č. 2/2020 obce Štrba.      V nadväznosti na verejné prerokovanie, konané dňa 19.5.2020, na verejné zhromaždenie občanov zo dňa 3.7.2020, ako aj medializáciu okolo Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba, Vám, …

viacPripomienky – pôvodné + doplnené, Ing. Ján Gavalier

Pripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného plánu č. 2/2020 obce Štrba, PaedDr. Jaroslav Švorc

Návrh zmien a doplnkov územného plánu v podobe ako bol v ostatných dňoch obcou Štrba predložený je pre mňa ako občana obce neakceptovateľný, a to hlavne s plánovanými zmenami v miestnej časti Štrbské Pleso. Plány v tejto miestnej časti sú v ostrom rozpore s tým, čo obec v procese kedy sa snažila dostať Štrbské Pleso pod svoju správu, sľubovala – teda zachovať Štrbské Pleso ako …

viacPripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného plánu č. 2/2020 obce Štrba, PaedDr. Jaroslav Švorc

Zásadná pripomienka k návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba, časť Štrbské Pleso, Ing. Ivan Greguška

Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v prílohe Vám posielam na vedomie moje podané pripomienky k návrhu zmien a doplnkov č. 2/2020 územného plánu obce Štrba, týkajúce sa Štrbského Plesa. Štrbské Pleso máme len jedno, je to jedinečná lokalita, navštevovaná pre krásy prírody a nie pre nové  apartmánové domy, kaviarne a iné „atrakcie“, ktoré je vhodnejšie budovať …

viacZásadná pripomienka k návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba, časť Štrbské Pleso, Ing. Ivan Greguška

Pripomienky, Ing. Zuzana Deptová a občania SR

Vec: Pripomienka k návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba Týmto sa pridávame k výzve  ministra životného prostredia Jána Budaja adresovanej starostovi obce Štrba, poslancom obecného zastupiteľstva obce Štrba, ako aj prednostovi Okresného úradu Poprad a jeho pracovníkom a žiadam o odloženie rozhodovania o zmenách v územnom pláne obce až do času schválenia zonácie TANAPu. Týmto zároveň žiadame, aby bolo vydané …

viacPripomienky, Ing. Zuzana Deptová a občania SR

Pripomienka, rodina Petrušková

Vec: PRIPOMIENKA K ZMENÁM A DOPLNKOM č. 2/2020 ÚPN OBCE ŠTRBA Máme dôvodné podozrenie na to, že umiestnenie stavby parkovísk a spevnených plôch v katastrálnom území obce Štrba v časti Štrbské Pleso na bežeckých tratiach (Príloha) je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, Prvá hlava, Prvý oddiel, Čl. 4, kde sa uvádza nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky …

viacPripomienka, rodina Petrušková

Hromadné pripomienky

Návrh zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba, je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie – SEA. Proces SEA upravuje zákon č. 24/2006 Z. z. V znení Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 25 ods. 2 je uvedené, ak sa zúčastňuje jedného konania viac ako …

viacHromadné pripomienky