Pripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného plánu č. 2/2020 obce Štrba, PaedDr. Jaroslav Švorc

Návrh zmien a doplnkov územného plánu v podobe ako bol v ostatných dňoch obcou Štrba predložený je pre mňa ako občana obce neakceptovateľný, a to hlavne s plánovanými zmenami v miestnej časti Štrbské Pleso. Plány v tejto miestnej časti sú v ostrom rozpore s tým, čo obec v procese kedy sa snažila dostať Štrbské Pleso pod svoju správu, sľubovala – teda zachovať Štrbské Pleso ako pokojnú kúpeľnú, športovú a turistickú osadu. Ďalšia výstavba a zástavba Štrbského Plesa tieto pôvodné zámery a sľuby obce úplne vyvracia. Preto k plánovaným zmenám predkladám nasledujúce pripomienky:

1. pripomienka – výstavba apartmánových bytov v miestnej časti Štrbské Pleso – zásadne nesúhlasím

Odôvodnenie:  Štrbské Pleso v súčasnosti disponuje dostatkom ubytovacích kapacít /takmer 3 000 lôžok/ a nie je potrebné ich naďalej zvyšovať. Je všeobecne známe, že ubytovacie kapacity aj v súčasnosti nie sú využívané dostatočne a v plnej miere /využiteľnosť je cca 60 percnet/, preto ďalšia výstavba apartmánových bytov je nepotrebná.

Návrh riešenia: ak by bol skutočný záujem verejnosti o apartmánové byty v oblasti Vysokých Tatier, navrhujem ich lokalizovať do podhoria – v našom prípade do oblasti Štrby resp. Tatranskej Štrby. Aj túto možnosť však treba citlivo zvážiť a vychádzať zo skutočného záujmu verejnosti o byty a nie len zo zámerov investorov. Aj v súčasnosti je v Tatranskej Štrbe mnoho apartmánových bytov.


2. pripomienka – výstavba nájomných bytov v miestnej časti Štrbské Pleso – zásadne nesúhlasím

Odôvodnenie: Štrbské Pleso by nemalo byť predurčené na trvalé bývanie. S trvalým bývaním a zvyšovaním počtu obyvateľstva v tejto miestnej časti by v budúcnosti prišlo k ďalším požiadavkám /škola, materská škola, služby, občianska vybavenosť a pod. /, čím by sa zo Štrbského Plesa stalo sídlisko. Štrbské Pleso sa nachádza v teréne predurčenom na krátkodobé kúpeľné, športové a turistické pobyty a nie na trvalé bývanie.

Návrh riešenia: ak má obec záujem postaviť bytový dom pre svojich občanov pracujúcich v miestnej časti Štrbské Pleso, môže ho umiestniť do miestnej časti Tatranská Štrba, resp. Štrba.


3. pripomienka – výstavba zjazdovky a lanovky v blízkosti bývalého liečebného domu HELIOS – zásadne nesúhlasím

Odôvodnenie:   V súčasnosti je na Štrbskom Plese dostatok možností pre zjazdové lyžovanie a nie je akútna potreba ich rozširovania. Plánovaná zjazdovka údajne v pôvodnej trase bývalej zjazdovky pri HELIOSE by výrazne zasiahla do lesného prostredia, pričom bývalá „zjazdovka“ pri HELIOSE bola krátka, cca 200 metrov dlhá nenáročná lyžiarska trať pre deti liečiace sa v HELIOSE s jednoduchým lyžiarskym vlekom. Nejde tu teda o obnovu  pôvodnej zjazdovky, ale o úplne novú zjazdovku s absolútne rozdielnymi parametrami. Zároveň podľa predloženého návrhu by zjazdovka nebola priamo prepojená so súčasnými zjazdovkami, čo by pre lyžiarov spôsobovalo značný nekomfort.

Návrh riešenia:  Ak by sa malo uvažovať o rozšírení možností pre zjazdové lyžovanie a bol by všeobecný záujem o ne, skôr som za obnovu záverečnej časti bývalej starej zjazdovky zo Soliska – teda zhruba od okolia skokanských mostíkov smerom k plesu k bývalej dolnej stanici lyžiarskeho vleku. Ako osobné horské zariadenie pre túto časť zjazdovky by bol vzhľadom na krátku vzdialenosť vhodný lyžiarsky vlek.


4. pripomienka – výstavba parkovacieho domu v blízkosti Jazierok lásky – zásadne nesúhlasím

Odôvodnenie:  napriek akútnej potrebe riešenia parkovania na Štrbskom Plese považujem toto riešenie za nepriechodné.  Snahou by malo byť, aby do „intravilánu“ Štrbského Plesa vchádzalo čo najmenej áut. Lokalita plánovaného domu je jednak krajinovo vzácna, jednak budova parkovacieho domu by pôsobila veľmi rušivo.

Návrh riešenia: Riešenie navrhujem v troch etapách – hlavne z časového hľadiska. V prvej – okamžitej etape – navrhujem riešiť parkovanie v súčinnosti s majiteľom pozemkov pri HELIOSE, ktoré by sa dali za podmienok dohodnutých medzi ním a obcou využívať na parkovanie už počas začínajúcej sa letnej sezóny, čím by sa odbremenilo parkovanie na bežeckých tratiach v priestore areálu bežeckého lyžovanie. V druhej – krátkodobej etape odporúčam vstúpiť do jednania s mestom Vysoké Tatry, ktoré je vlastníkom centrálneho parkoviska a dosiahnuť dohodu na jeho rekonštrukciu a zvýšenie kapacity. Podľa mne známych informácií z ostatného obdobia, je mesto tejto spolupráci naklonené. V tretej – dlhodobej etape – by riešením malo byť vybudovanie veľkokapacitného záchytného parkoviska v Tatranskej Štrbe a následné riešenie dopravy z neho do miestnej  časti Štrbské Pleso. Tento návrh predkladám aj z dôvodu plánovanej rekonštrukcie ozubnicovej železnice, ktorá bude zmodernizovaná a zvýši aj cestovnú rýchlosť a kapacitu prepravy. Zároveň si myslím, že zmodernizovaná ozubnicová železnica sa stane pre verejnosť aj vítanou atrakciou, ktorú bude chcieť využiť.


5. pripomienka – výstavba vodojemu – súhlasím za istých podmienok

Odôvodnenie:  i keď nemám vedomosti o tom, že by súčasné prevádzky na Štrbskom Plese trpeli nedostatkom vody, preto nevidím dôvod túto situáciu akútne riešiť.

Návrh riešenia: ak je vodojem nevyhnutný pre zabezpečenie súčasných prevádzok, odporúčam  zvýšenie kapacity súčasného vodohospodárskeho objektu a nie budovanie nového. Jeho kapacita by si vyžiadala v mieste, kde je plánovaný, značný stavebný zásah, čo by rušivo pôsobilo nielen na prírodu, ale aj na výkon lyžiarskej činnosti, nakoľko objekt je plánovaný v bezprostrednej blízkosti lyžiarskych tratí.  Ak však plánovaný vodojem má byť „predprípravou“ pre nové plánované objekty /apartmány, wellness a pod./ som zásadne proti.


6. pripomienka – účelová komunikácia k Slepému plesu – zásadne nesúhlasím

Odôvodnenie: súčasná „komunikácia“ predstavuje lesnú štrkovú cestu, ktorá je zároveň turistickým chodníkom a neslúži na žiadne dopravné účely, ale výlučne na pešiu turistiku a vychádzky, preto jej rekonštrukcia či výstavba je absolútne neopodstatnená.

Návrh riešenia: ponechať v súčasnom stave.


7. pripomienka – výstavba verejných WC – súhlasím za istých podmienok

Odôvodnenie: sociálne zariadenia sú nevyhnutnosťou, preto ich výstavbu podporujem.

Návrh riešenia: odporúčam, aby zariadenia boli vybudované na miestach, kde je jednak veľká koncentrácia návštevníkov, ale zároveň na miestach, kde sú už pre zriadenie sociálnych zariadení isté stavebné predpoklady /napr. kanalizácia, vodovod, elektrina/ aby neboli potrebné zásadné zásahy  /napr. v blízkosti hotela Solisko, kde v minulosti podobné zariadenie bolo, prípadne neďaleko koliby Patria/.


8. pripomienka – súčasná výstavba vyhliadkovej veže, objektov Ovruč a Lake – zásadne nesúhlasím!!!  Hoci sa nejedná o objekty, ktoré sú predmetom plánovanej zmeny.

Odôvodnenie: „Obnova a rekonštrukcia“ pôvodného objektu Ovruč sa zmenila na absolútne novú výstavbu, ktorá ničím!!! okrem pôvodného miesta nepripomína pôvodnú budovu Ovruča. Výstavba vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese je absolútne neopodstatnená, verejnosť pohoršujúca megalománska akcia. Komplex Lake iba pár metrov od hladiny plesa je neospravedlniteľný zásah do tatranskej prírody. Všetky tieto stavby sú v príkrom rozpore s už v úvode môjho stanoviska uvedených proklamácií obce ako si predstavuje Štrbské Pleso ak ho dostane pod svoju správu.

Návrh riešenia: zamedziť ďalším zámerom, ktoré na týchto objektoch ešte nie sú realizované /wellness/.


Záver:

Vzhľadom na to, že v ostatnom čase sa v súvislosti s návrhom zmien a doplnkov  objavili  ďalšie – veľmi významné – okolnosti,  a to schválený územný plán z roku 2018, o ktorom verejnosť nebola dostatočne informovaná, navrhujem ZASTAVIŤ akúkoľvek výstavbu v miestnej časti Štrbské Pleso a schválený územný plán z roku 2018 opätovne otvoriť a prejednať za účasti širokej verejnosti – občanov obce. Zároveň poukazujem na nevyváženosť stavebných zámerov obce v jednotlivých miestnych častiach – obec sa v ostatnom čase upla príliš na miestnu časť Štrbské Pleso. AKO OBČAN ZÁROVEŇ PREDKLADÁM NÁVRH, ABY SCHVAĽOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BOLO PREDMETOM OBECNÉHO REFERENDA.

V Štrbe, 22.6.2020                                                      PaedDr. Jaroslav  Š v o r c

Odoberať
Oznamovanie
guest
1
Najstaršie
Najnovšie Najviac hlasov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
1
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x