Odpovede Mgr. Lenky Potočnej na otázky Novej Štrby

Obom kandidátom na starostu obce Štrbe sme poslali totožné otázky, a v tomto článku nájdete odpovede kandidátky Mgr. Lenky Potočnej.

Aké sú vaše plány a priority, ak budete zvolená za starostku?

Svoj program som pripravovala starostlivo niekoľko týždňov pred voľbami. Vychádzala som nielen zo svojich predstáv, ale aj z podnetov, ktoré mi dali občania pri stretnutiach. Viacerí ma dokonca vyhľadali sami osobne a predložili mi isté požiadavky, ktoré je nutné riešiť.  Na základe toho som spracovala svoj volebný program, ktorý som riadne uviedla vo svojom volebnom letáku a následne podrobnejšie rozpracovala v obšírnejšom vydaní , ktoré som distribuovala do každej domácnosti. Program obsahoval celkom  15 bodov zameraných na rozvoj a skvalitnenie rôznych oblastí života a chodu obce. Za kľúčové ale považujem obnovenie stálej komunikácie s občanmi, pravidelný kontakt s nimi formou osobných jednaní či už na úrade, alebo mimo neho, pravidelné verejné zhromaždenia občanov a hlavne otvorený a transparentný proces prijímania akýchkoľvek rozhodnutí a opatrení. Rovnako sa zasadím v prípade zvolenia aby zasadnutia obecného zastupiteľstva boli prístupné verejnosti a občanom buď osobne, alebo on line spôsobom, vyhotovovaním kamerových a zvukových záznamov z nich a následne zverejňovaných prostredníctvom OTV. Za mimoriadne dôležité považujem aj zvýšenie a zaručenie bezpečnosti, nakoľko táto sa v ostatnom čase v obci značne zhoršila.

Naopak, ktoré z plánov vašich protikandidátov nepovažujete za prioritné alebo správne?

Na túto otázku žiaľ nemôžem odpovedať, nakoľko k momentu, kedy poskytujem odpovede na Vaše otázky /23.10.2022  o 19,30/ som nemala možnosť nikde nájsť žiadny volebný program protikandidáta, ani mi  nebol doručený či sprostredkovaný nejakým iným spôsobom ako občanovi. Teda zámery a plány protikandidáta v túto chvíľu nepoznám.

Aký je Váš postoj ku zverejnenému dlhu obce, ktorý je jedným z najvyšších v okrese?  Ako rýchlo by ste ho chceli ako starosta/starostka splatiť a z akých zdrojov by to malo byť?

Keďže momentálne som v postavení bežného občana, ktorý nemá prístup k finančnému stavu obce a mám len obmedzené informácie, nemôžem  sa vyjadriť jednoznačne. V prípade zvolenia by som ale urobila dôkladnú finančnú analýzu rozpočtu obce a na základe posúdenia príjmov a výdavkov by som hľadala cesty optimálneho splácania dlhu. Jeho rýchlosť by závisela od možností, ktoré by mi táto analýza poskytla.

Akým smerom sa bude vyvíjať výška obecných daní a poplatkov, ak budete zvolený za starostu/starostku?

Táto otázka úzko súvisí s predchádzajúcou, pretože je opäť viazaná na analýzu príjmov a výdavkov. Bolo by nezodpovedné teraz sľúbiť znižovanie poplatkov a daní ak neviem, v akej finančnej kondícii obec je. Musím však poznamenať, že miestne dane a poplatky sú stanovené aj zákonom, ktorý musím rešpektovať, a tak sa ich výška môže pohybovať len v zmysle mantinelov, ktoré stanovuje zákon. V každom prípade by som však dbala na elimináciu výdavkov, ktoré nie sú nevyhnutné pre obec a hľadala cesty skôr k znižovaniu, alebo aspoň zastropovaniu finančnej zaťaženosti občanov.

Mali by byť zasadnutia Obecného zastupiteľstva nahrávané a zverejňované obecným úradom?

Jednoznačne áno, to je jeden z mojich hlavných bodov volebného programu. Občan musí mať právo vedieť, vidieť a počuť, ako jeho zvolení zástupcovia pracujú. Prirodzene, aj tu sa musí dodržiavať  zákon a to, čo zverejňovaniu nepodlieha, rešpektovať /napr. osobné údaje, či iné citlivé záležitosti. Zároveň by som občanov vyzývala k osobnej účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Aj to však musí byť rešpektovaný zákon.

Mnohé dôležité oznamy na úradnej tabuli obce sú zvesené tak rýchlo, ako to len umožňuje zákon.  Aký je Váš postoj k takémuto konaniu?

Určite by všetko dôležité „viselo“ tak dlho, aby sa občan mohol so zverejneným, materiálom oboznámiť. Skôr by som predĺžila stanovenú lehotu ako skrátila.

Mal by sa súčasný starosta oficiálne vyjadriť ku zverejnenému vlastníctvu hotela Patria a k tomu, že dlhé roky on alebo jeho najbližšia rodina vlastnili významnú časť tohoto hotela na katastrálnom území obce, a zároveň bol vo významnom rozhodovacom postavení?  Mal zamestnancov obce, poslancov Obecného zastupiteľstva a občanov informovať o tomto konflikte záujmov hneď, ako vznikol?

Toto nie je otázka na mňa. Som však toho názoru, že každý starosta by mal pri nástupe do funkcie zverejniť svoje majetkové pomery a rovnako aj po ukončení volebného obdobia. Pokiaľ „nárast“ jeho majetku zodpovedá jeho príjmom, nevidím v tom problém. Pokiaľ by ale vzniklo podozrenie, že starosta – a to zdôrazňujem – KTORÝKOĽVEK!!!  nadobudol majetok, ktorý nezodpovedá jeho príjmom, mal by jeho pôvod dokázať a obhájiť.

Mali by sa dôležité otázky obce prerokovávať na verejných zhromaždeniach občanov?

Verejné a pravidelné stretnutia s občanmi považujem za jeden z najdôležitejších krokov v komunikácii občana a volených zástupcov. Vo svojom programe som sa zaviazala, že minimálne 1 krát do roka / zrejme v závere roka/ uskutočním verejné zhromaždenia občanov v každej časti obce – teda v Štrbe, Tatranskej Štrbe i na Štrbskom Plese – na ktorom by volení zástupcovia jednak „skladali“ občanom účet svojej práce a zároveň by od nich prijímali ich požiadavky a námety.

Aký charakter by malo mať územie Štrbského Plesa?  Ktoré činnosti a podujatia na tomto území majú miesto a ktoré nie?

Tu je moja odpoveď jednoznačná: Štrbské Pleso by malo byť osadou na účely, pre ktoré vzniklo – teda  turisticko – rekreačnou, športovou a zameranou na kúpeľníctvo. Určite by to nemala byť osada určená na trvalé bývanie. Nemali by sa tu organizovať a rozvíjať podujatia a akcie, ktoré sú v rozpore s týmto zameraním.

Aká by mala byť parkovacia politika pre návštevníkov Štrbského Plesa?

Doprava a s ním súvisiace parkovanie je v súčasnosti najväčším problémom Štrbského  Plesa. Za riešenie tohto problému nemôže zodpovedať len obec. Územie Štrbského Plesa je stredobodom záujmu nielen občanov Štrby a jej častí, ale aj celej slovenskej ba dokonca i zahraničnej verejnosti. Uvedený problém sa musí riešiť v súčinnosti s inými subjektmi, vrátane najvyšších štátnych orgánov s ktorými je nevyhnutné efektívne a konečne aj konštruktívne spolupracovať, lebo tento problém sa nerieši, resp. sa rieši už veľmi dlho a pomaly. Momentálne je možné prijať len  krátkodobé opatrenia v podobe „provizórnych“ parkovísk v Tatranskej Štrbe a v spolupráci s médiami  propagovať využívanie verejnej dopravy z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso, a to predovšetkým v exponovaných obdobiach zvýšenej návštevnosti. Tým by sa aspoň čiastočne obmedzilo množstvo automobilov smerujúcich na Štrbské Pleso. Ako ďalšiu z možností vidím aj zriadenie akejsi „mestskej či lepšie miestnej“ dopravy medzi jednotlivými časťami obce, čo by tiež prispelo k zníženiu dopravnej a tým aj parkovacej zaťaženosti. Samozrejme – dlhodobým plánom je vybudovanie veľkokapacitného záchytného parkoviska v podhorí a následné dobudovanie verejnej dopravy na Štrbské Pleso . druh a spôsob dopravy je nevyhnutné riešiť širokou diskusiou s mnohými inštitúciami, ale iniciovať to musí obec.

Malo by sa Štrbskom Plese naďalej stavať, a ak áno, aký typ a miera zastavanosti by bola správna?

Rozvoj Štrbského Plesa nie je možný bez ďalšej výstavby. Ide však o to, aká by mala byť a aké ciele a úlohy by mala plniť. Ak výstavba, tak výlučne taká, ktorá bude zameraná na to, aké smerovanie má mať Štrbské Pleso – teda stavby rozvíjajúce šport, kúpeľníctvo, či stavby slúžiace bežným návštevníkom a turistom. Viem si predstaviť stavebný rozvoj bežeckého areálu, či doplnkových stavieb pre verejnosť – rýchle občerstvenie, nenáročné reštauračné zariadenia a podobne. Rozhodne však nevidím zmysel vo výstavbe apartmánových domov, ktoré počas roka sú využívané len sporadicky. S každým vybudovaným apartmánom prichádzajú aj minimálne  2-3 autá, čím by sa len ďalej prehlboval už aj tak veľký dopravno – parkovací problém. Napokon – na Štrbskom Plese je momentálne podľa mne dostupných informácií okolo  2 800 lôžok, pričom ich využiteľnosť počas roka zďaleka nie je úplná. Rovnako nevidím zmysel v budovaní stavieb, ktoré s účelom a históriou Štrbského Plesa nemajú nič spoločné, ale objavili sa v toľko kritizovanom územnom pláne.

Aký osud čaká územný plán obce s nedávno schválenými zmenami?  Budete sa zo svojej pozície pokúšať a ďalšie zmeny, a ak áno, aké?

Čiastočne som už odpovedala v predchádzajúcej otázke. Určite by som sa vrátila k jeho opätovnému otvoreniu a „podrobila“ by som ho hlbokej analýze za úzkej súčinnosti a prítomnosti občanov. Vieme, akú odozvu mal vo verejnosti po celom Slovensku. Takýto „odpor“ nemôže zostať nepovšimnutý. Iniciovala by som jeho zmeny v tom zmysle, že by sa prehodnotila vhodnosť už spomínaných stavebných zámerov hlavne na Štrbskom Plese a naopak – navrhla by som do neho doplnky vyplývajúce z požiadaviek občanov – napr. vytipovanie lokality pre rozsiahlejšiu individuálnu výstavbu rodinných domov v Štrba a Tatranskej Štrbe.

Ak budete starostom/starostkou, ako sa postavíte k pripomenkam občanov k návrhu zmien a doplnkov územnému plánu č.2/2020, na ktoré dodnes nedostali odpoveď?

Tu je odpoveď jednoduchá: nezodpovedané sa musí stať zodpovedaným. Čiastočnú odpoveď som už vlastne dala vo svojom volebnom programe, ale aj v predchádzajúcich odpovediach. Pripomienky a návrhy občanov, ktoré boli adresované obecnému či stavebnému úradu musia sa stať súčasťou analýzy spomínaného územného plánu.

Akým spôsobom by sa obec mala postaviť k otázke globálneho otepľovania?

Tento problém je nie obecný, ale celosvetový a vyžaduje naozaj hlboké odborné analýzy a opatrenia. Obec má v tomto smere len veľmi obmedzené možnosti. Jednou z nich je ekologická doprava. Už spomínané plány na úseku parkovania a dopravy uvedené v prechádzajúcich odpovediach by aspoň čiastočne znížili emisnú zaťaženosť. Isté možnosti sa týkajú aj vykurovania, a to hlavne v rodinných domoch, kde je možné využívať aj moderné spôsoby. Tu by mohla obec zriadiť v spolupráci s príslušnými firmami zaoberajúcimi sa uvedenou problematikou poradenské služby pre občanov a sama by mohla svoje prevádzky a objekty navigovať týmto smerom. Myslím si ale, že momentálne je tento problém nie problémom číslo jedna.

Odoberať
Oznamovanie
guest
1
Najstaršie
Najnovšie Najviac hlasov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
Anna Bohmerová
Anna Bohmerová
1 rok pred

Výborné plány, škoda, že ich nemôžete realizovať. Želám úspech v ďalších voľbách.

1
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x