Spoločná odpoveď poslancov OZ ohľadne kauzy prenájmu za jedno euro

Dňa 28.9.2020 sme oslovili poslancov obecného zastupiteľstva v Štrbe výzvou, aby odpoveďami na jednoduché, prehľadné a faktami podložené otázky vysvetlili svoje (ne)konanie v kauze prenájmu obecných pozemkov firme High Tatras Tower s.r.o. za jedno euro.

Bola nám doručená táto odpoveď, ktorú uvádzame v plnom znení. Zdržiavame sa komentárov – veríme, že čitatelia si urobia názor sami.

Dobrý deň,

v mene všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Štrbe Vám zasielam odpoveď na vašu žiadosť zo dňa 13.9.2020 (doručenú e-mailom) vo veci  „ŽIADOSTI O PRESKÚMANIE SKUTKOVÉHO STAVU VO VECI UZATVORENIA ZMLUVY č. 437/2019 A DODATKU č. 1, KTORÚ PODPÍSALI ZMLUVNÉ STRANY, NA STRANE PRENAJÍMATEĽA OBEC ŠTRBA , NA STRANE NÁJOMCU SPOLOČNOSŤ HIGHT TATRAS TOWER, s.r.o.“

Určené pre žiadateľa :
Občianske združenie Nová Štrba
1. mája 594/1, 059 38 Štrba

_________________________________________

K uvedenej žiadosti po jej preskúmaní a prešetrení skutkového stavu veci vám zasielam nasledovné stanovisko poslancov OcZ:

K uzavretiu Zmluvy o nájme uvedených pozemkov (evidovaná pod číslom 179/2019) došlo dňa 21.5.2019 na základe uznesenia OcZ č. 18/2019 zo dňa 11.2.2019 a následne došlo k uzatvoreniu dodatku č. 1 k tejto zmluve – dodatok č.1 je evidovaný pod. č. 437/2019) – v uznesení OcZ č. 18/2019 je uvedený osobitný zreteľ ako vyžaduje zákon a na predĺženie nájmu formou uvedeného dodatku č. 1 stačilo prijať uznesenie č. 103/2019 zo dňa 10.12.2019, ktorým sa len predĺžila doba nájmu a ostatné časti uznesenia č. 18/2019 (vrátane tzv. osobitného zreteľa) zostali v platnosti bez zmeny.  

V uvedenom prípade išlo a ide o prenájom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení nesk. predpisov (žiadateľ nesprávne uvádza ustanovenie zákona – § 9a ods. 8 psím. e) – ten sa týka predaja majetku!) – teda k prenájmu pozemkov došlo na základe osobitného zreteľa – osobitný zreteľ spočíval práve v tom, že predmetný pozemok potrebuje využiť konkrétny žiadateľ (stavebník konkrétnej stavby), aby mohol zabezpečiť výstavbu stavby vyhliadkovej veže tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezprostredného okolia – zabezpečenie dostatočnej bezpečnej vzdialenosti (z dôvodu bezpečnosti výstavby) a zároveň využitie nevyhnutnej časti týchto pozemkov si vyžiadala aj technológia samotnej výstavby veže – takže využitie časti týchhto pozemkov obce bolo nevyhnutné pre zriadenie bezpečného staveniska stavby – takéto prípady nie je možné inak riešiť ako práve postupom, aký sme použili – prenájom na základe osobitného zreteľa (nakoľko by inak muselo ísť o prenájom na základe obchodnej verejnej súťaže – čo sa na takýto prípad vôbec nedá použiť !) – v dano prípade bol a je jednoznačne daný dôvod aplikovať postup „pre prípad osobitného zreteľa“ podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení nesk. predpisov.

Obec Štrba vždy zverejňuje zámery o prenájom majetku obce (ak ide o prípad osobitného zreteľa podľa § 9b ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. – a to na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce – doklad o zverejní oznamu o zámere na prenájom majetku obce – je obsahom príslušného administratívneho spisu (u Ing. Hurajtovej na obecnom úrade).

To, že tento zámer – žiadosť o prenájom nebol zaradený do programu OcZ dňa 11.2.2019 vopred (priamo v pozvaní), ale priame na rokovaní OcZ – je právne v poriadku, nakoľko je právo poslancov program na začiatku každého rokovania doplniť o ďalšie body ….    

Na uzavretie Dodatku č. 1 (evidovaný pod č. 437/2019) bolo potrebné prijať uznesenia č. 103/2019, ktorým sa len zmenilo pôvodné uznesenie č. 18/2019, v ktorom sa zmenila lehota prenájmu do 30.6.2020, ale nájomný vzťah, ktorý vznikol na základe uznesenia č. 18/2019, naďalej platil (a osobitný zreteľ bol uvedenýv  uznesení č. 18/2019) – a keďže bolo potrebné len predĺžiť dobu nájmu – tak bolo treba prijať uznesenie č. 103/2019, ktorý sa zmenilo uznesenie č. 18/2019 (v časti doba nájmu, ale v ostatnej časti uznesenie 18/2019 zostalo zachované) – takýto postup bol a je právne správny.

Pokiaľ ide o výšku nájomného 1 EUR – dôvod, prečo sa navrhlo a schválilo takéto nájomné – je skutočnosť, že spoločnosť HIGH TATRAS TOWER s.r.o.  má rovnakého majiteľa (rovnakého vlastníka- spoločníka) ako aj rovnakého konateľa ako spoločnosť (NAVAJA s.r.o.) –  spoločnosť NAVAJA s.r.o. je priamo personálne a majetkovo navzájom prepojená so spoločnosťou HIGH TATRAS TOWER s.r.o., čo vyplýva z príslušného obchodného registra.  Spoločnosť NAVAJA s.r.o. ako nájomca pozemkov v Športovom areály na Štrbskom Plese (pozemok KN „C“ č. 3617/2, KN„C“ č. 3614/11, KN„C“ č. 3614/12, KN„C“ č. 3614/15, KN„C“ č. 3614/16, KN„C“ č. 3615/3, KN „C“ č. 3609/2, KN „C“ č. 3609/9, KN „C“ č. 3609/1, k.ú. Štrba.)  Spoločnosť Navaja s.r.o.  umožňuje obci Štrba za nájomné – symbolické 1 EUR užívať tieto pozemky v športovom areály. Vzhľadom na to, že spoločnosť Navaja, s.r.o. má rovnakého majiteľa (spoločníka) ako spoločnosť HIGH TATRAS TOWER, s.r.o. (ide o personálne a majetkovo navzájom prepojené spoločnosti), preto Obec Štrba recipročne poskytla prenájom spoločnosti HIGH TATRAS TOWER s.r.o. za ročné nájomné 1 EUR  (inak za omnoho menší pozemok na kratšiu dobu nájmu v porovnaní s pozemkami, ktoré má právo užívať obec).

Takže postup obce –  OcZ a obecného úradu v Štrbe v uvedenej veci  bol právne správny, zákonný a legitímny !  a zmluva o nájme pozemkov č. 179/2019 zo dňa 21.5.2019 bola platne uzavretá vrátane jej dodatku č. 1 (evidovaný pod č. 437/2019).

V Štrbe dňa 12.10.2020

Ing. Dagmer Vincová
poslankyňa OcZ v Štrbe
(záatupca starostu obce)
Obecný úrad Štrba
Hlavná 188/67
059 38 Štrba
tel.: +421 52 7878 815

Odoberať
Oznamovanie
guest
1
Najstaršie
Najnovšie Najviac hlasov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
mirka
3 rokov pred

Ahojte, kamaráti!

Dnes v prvom rade píšem s vďakou za všetku podporu!

Dovoľte, aby som objasnila svoj pohľad na to, prečo na ataky nereagujeme vecnými útokmi, ale zdržanlivo.

Nekritizujeme útočníkov, pretože sa správajú tak, akoby sa v ich pozícií správali mnohí ďalší.

Stále je však pred našimi volenými zástupcami obrovská príležitosť rozhodovať vo veci Štrbského Plesa správne. Myslieť na to, aby sa v budúcnosti predišlo zložitému problému – výpadku pitnej vody pre našu drahú obec, pre našu Štrbu. Robte všetko preto, aby obyvatelia neprišli o svoju pôdu na území národného parku a napriek pozastavenej výstavbe z nej v budúcnosti mali možnosť profitovať. Sú aj iné možnosti zveľaďovania Štrbského Plesa ako je výstavba apartmánových bytov pre niekoľkých zámožných vyvolených.

Pravda, mnohé ostré a zbytočné útoky, ktoré padli v predošlých mesiacoch na naše hlavy, by v inom prípade vážne poškodili našu dôveru v logické rozhodovanie.

Od prvej chvíle, kedy sa začala formovať táto iniciatíva sme si boli vedomí vážnosti situácie. Prioritou je zachovanie dobrého mena Štrbského Plesa – pretože o to tu ide. To je to, čo Slovákov, Čechov a ďalších návštevníkov zaujíma. Štrbské Pleso je tá perla, ktorá nám bola prinavrátená o čo sa postarali Štrbänia, ktorí verili v právo a spravodlivosť. Za to im vždy bude patriť naše uznanie a poďakovanie.

OZ Nová Štrba je pilotný projekt. Už dnes je každá jeho snaha pozitívne odmenená na vysokých miestach akademickej obce a krokmi najvyšších štátnych predstaviteľov.

Prosím, zoberte tieto skutočnosti na vedomie.

Ďakujeme!

1
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x