Zásadná pripomienka k návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba, časť Štrbské Pleso, Ing. Ivan Greguška

Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v prílohe Vám posielam na vedomie moje podané pripomienky k návrhu zmien a doplnkov č. 2/2020 územného plánu obce Štrba, týkajúce sa Štrbského Plesa. Štrbské Pleso máme len jedno, je to jedinečná lokalita, navštevovaná pre krásy prírody a nie pre nové  apartmánové domy, kaviarne a iné „atrakcie“, ktoré je vhodnejšie budovať …

viacZásadná pripomienka k návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba, časť Štrbské Pleso, Ing. Ivan Greguška

Otvorený list, Ing. Martin Hurajt

V Oxforde 29. júna 2020 Vážené pani poslankyne a poslanci Obecného zastupiteľstva,ako obyvateľ obce sa na Vás s dôverou obraciam s prosbou, aby ste každé svoje hlasovanie mali podložené podrobným naštudovaním si dostupných materiálov, a ak tieto nie sú k dispozícii, aby ste si ich najprv vyžiadali a oboznámili sa s nimi. Podľa dostupných informácií …

viacOtvorený list, Ing. Martin Hurajt

Pripomienky, Ing. Zuzana Deptová a občania SR

Vec: Pripomienka k návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba Týmto sa pridávame k výzve  ministra životného prostredia Jána Budaja adresovanej starostovi obce Štrba, poslancom obecného zastupiteľstva obce Štrba, ako aj prednostovi Okresného úradu Poprad a jeho pracovníkom a žiadam o odloženie rozhodovania o zmenách v územnom pláne obce až do času schválenia zonácie TANAPu. Týmto zároveň žiadame, aby bolo vydané …

viacPripomienky, Ing. Zuzana Deptová a občania SR

Pripomienka, rodina Petrušková

Vec: PRIPOMIENKA K ZMENÁM A DOPLNKOM č. 2/2020 ÚPN OBCE ŠTRBA Máme dôvodné podozrenie na to, že umiestnenie stavby parkovísk a spevnených plôch v katastrálnom území obce Štrba v časti Štrbské Pleso na bežeckých tratiach (Príloha) je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, Prvá hlava, Prvý oddiel, Čl. 4, kde sa uvádza nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky …

viacPripomienka, rodina Petrušková

Hromadné pripomienky

Návrh zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba, je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie – SEA. Proces SEA upravuje zákon č. 24/2006 Z. z. V znení Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 25 ods. 2 je uvedené, ak sa zúčastňuje jedného konania viac ako …

viacHromadné pripomienky

POLARITY : Vysoké Tatry 1991

Hostia diskusie:

 • PhDr.Mária Sálusová, prednostka mestkého úradu Vysoké Tatry
 • Ing. Ivan Vološčuk, riaditeľ Tatranského Národného Parku
 • Ing. Viliam Oberhauser, minister lesného a vodného hospodárstva
 • Mikuláš Huba, poslanec SNR a predseda Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny
 • JUDr. Dušan Macko, zástupca regionálneho združenia historických tatranských a podtatranských obcí
 • PhDr. Jaroslav Švorc, združenie podtatranských obcí
 • Anton Marec, spisovateľ a publicista
 • Ing. arch. Igor Petro, URBION Bratislava
 • Gabriela Kaliská, poslankyňa SNR
 • študenti gymnázia v Poprade
 • študenti gymnázia v Bratislave