Nevýhodné zmluvy so spoločnosťou High Tatras Tower s.r.o.

V nedávnom článku o zvyšovaní miestych daní v obci Štrba a nehospodárnom nakladaní so zverenými finaciami sme prisľúbili, že sa budeme naďalej zaoberať prípadmi nevýhodných zmluv. Letmý pohľad do registra zmluv, zápisníc obecného zastupiteľstva a iných dokumentov poskytuje značné množstvo inšpirácie. Prinášať Vám ich budeme postupne, bez ohľadu na závažnosť, obnos peňazí či časovú následnosť. …

viacNevýhodné zmluvy so spoločnosťou High Tatras Tower s.r.o.

Stroj času

Posledné číslo mesačníka Štrbské noviny nás informovalo, že pri príležitosti 740. výročia vzniku obce Štrba a 140. výročia vzniku Tatranskej Štrby boli udelené ocenenia Cena obce Štrba a Cena starostu obce. Menoslov ocenených doplnený zásluhami, za ktoré ocenenia dostali, môže v mnohých prípadoch vyraziť dych. Nie, mnohí nie sú morálnymi autoritami, ktoré by boli hodné …

viacStroj času

Zvyšovanie daní a nehospodárne nakladanie s financiami obce

Na konci minulého roka nás Obecný úrad v Štrbe informoval, že došlo k schváleniu nových miestnych daní a poplatkov, ako aj k zavedeniu nového miestneho poplatku za rozvoj. Zástupcovia Obecného úradu argumentovali medzi iným tým, že dochádza k nárastu výdavkov obce, ktorý nemôže byť pokrytý plánovaným 2-3 percentným rastom príjmov obce z podielových daní pochádzajúcich …

viacZvyšovanie daní a nehospodárne nakladanie s financiami obce

Etapy procesu prípravy a realizácie ÚPN podľa ustanovení platného stavebného zákona

1. Návrh na obstaranie ÚPN obce je predovšetkým vlastným podnetom obce; môže ho však podať aj iný orgán verejnej správy, fyzická alebo právnická osoba. O tom, či treba obstarávať ÚPN obce pri návrhu iných orgánov alebo osôb, rozhodne po preskúmaní obec. 2. Výber odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD je plne v kompetencii zástupcov obce. Vhodných kandidátov si možno vytipovať …

viacEtapy procesu prípravy a realizácie ÚPN podľa ustanovení platného stavebného zákona

Deťom z Tatranskej Štrby sa bude do školy cestovať lepšie

Touto cestou ĎAKUJEME pánovi poslancovi PaedDr. Michalovi Šerfelovi za kladné vybavenie našej žiadosti. Naše poďakovanie mu patrí za to, že dňa 17. júna 2020 na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štrbe predniesol v bode – Rôzne, požiadavku Zástupcu rodičov a člena nášho Občianskeho združenia Nová Štrba na zmenu trafikonu rannej autobusovej linky. Od 2. septembra …

viacDeťom z Tatranskej Štrby sa bude do školy cestovať lepšie

Práva a povinnosti poslancov obecnej samosprávy

Po komunálnych voľbách v roku 2018 sa svojich funkcii ujalo veľké množstvo poslancov – nováčikov. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ani zákon č.346 /1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy nestanovuje osobitné zručnosti pre výkon funkcie poslanca. Predpokladá sa, že ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na území …

viacPráva a povinnosti poslancov obecnej samosprávy

Verejný činiteľ (TRESTNÝ ZÁKON, § 128, ods. 1)

„Nahrávanie sa môže, šírenie na vonku bez súhlasu dotknutého sa nemôže. Ja som verejný činiteľ, ale ostatní nie sú verejní činitelia, takže ich šírenie vonku je v rozpore so zákonom“ – starosta obce Štrba. Ak by pán starosta náhodou pozabudol, kto každý okrem neho je verejný činiteľ, pomôžeme mu, aby sa nabudúce nepomýlil: Verejným činiteľom …

viacVerejný činiteľ (TRESTNÝ ZÁKON, § 128, ods. 1)