Dlh obce – AKTUALIZOVANÉ

Aktualizácia 3. novembra 2022

Podľa verejne vykázaných údajov je naša obec jednou s najzadlženejších v okrese Poprad na obyvateľa.  

Všetky obce a mestá na Slovensku musia každoročne dokladovať svoje hospodárenie Ministerstvu financií SR a tieto dáta sú následne spracúvané a vyhodnocované.  Záverečné účty obcí a miest sú potom každoročne zverejňované a môžu sa podrobovať porovnávaniu.  Všetci si môžeme údaje o  hosporárení Štrby a iných obciach, a to už od roku 2009, nájsť na stránke http://www.hospodarenieobci.sk – a tieto údaje pre obyvateľov Štrby vôbec nie sú radostné.

Podľa údajov, ktoré sa dajú dohľadať aj v záverečných účtoch obce na jej vlastnej webstránke, je zadlženosť Štrby jednou s najvyšších v okrese.

Rok 2020

Rok 2020 je posledných zverejneným rokom, kde môžeme porovnávať údaje s inými obcami.  Podľa záverečného účtu obce za rok 2020, ktoré bolo predložené poslancom obecného zastupiteľstva na ich zasadnutí dňa 28. júna 2021 a poslancami jednohlasne schválené (bez výhrad!), mala obec podpísané s bankami nasledovné úvery:

Na výpočet dlhu obcí sa používa tzv. „zákonné kritérium“, teda dlh podľa § 17 ods. 8) Zákona 583/2004 Z.z. – nezapočítavajú sa záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a Štátneho fondu rozvoja bývania, a ani záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov. V našom prípade je podľa zákona celkový dlh obce súčtom zostatkov troch úverov uvedených vyššie a návratnej finančnej výpomoci z MF SR v hodnote 80 426 Euro.

Celkový dlh obce za rok 2020: 1 069 430,53 Euro.

Pre určenie zadlženosti tej-ktorej obce sa podľa zákona § 17 ods. 8) Zákona 583/2004 Z.z. používa pomer celkového dlhu k bežným príjmom obce za predošlý rok – teda za rok 2019.  Tieto príjmy dosiahli 3 405 571,31 Euro a teda zadlženosť obce bola podľa horeuvedeného zákona 31,40 %.  Tu treba uviesť, že priemerná zadĺženosť obcí na Slovensku bola v danom roku 13,1 %.

V porovnaní s ostatnými obcami okresu Poprad bola za rok 2020 obec Štrba treťou najzadlženejšou v porovnaní percentuálnej zadlženosti, teda zadlženosti v porovnaní s bežnými príjmami za predošlý rok.  Avšak vo výške dlhu obyvateľa obec Štrba „vedie“.

Rok 2021

Na 18. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štrbe 20. júna 2022 bol jednomyselne schválený Záverečný účet obce za rok 2021.

Pre krátkosť uvádzame iba dáta v prehľadnej tabuľke.  Ako vidíme, dlh narástol, ale percentuálna zadlženosť o málo klesla.

Vrátane návratnej finančnej výpomoci z MF SR v hodnote 80 426 Euro, celkový dlh obce za rok 2020 činí 1 094 203,23 Euro.

Pri bežných príjmoch za rok 2020, ktoré predstavovali 3 588 117,71 Euro, bola percentuálna zadlženosť 30,50 %.

Žiaľ, porovnanie s ďalšími obcami na stránke http://www.hospodarenieobci.sk ešte nie je k dispozícii.

Rok 2022

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 286/2022 z 21.3.2022 jednomyselne schválilo návrh na prijatie ďalšieho, nového úveru od komerčnej banky, a to v podobe sumy 300 000,00 Euro od Prima banky Slovensko a.s.  Na základe tohto uznesenia obec Štrba podpísala s bankou zmluvu o úvere v apríli 2022.  Rovnako ako dva z troch predošlých úverov, aj tento má pri úročení pohyblivú zložku, ktorou je úroková miera medzibankových pôžičiek eurozóny.  Táto sadzba bola ešte v apríli 2022 v mínusových číslach, ale odvtedy neustále stúpa, a s ňou stúpajú aj pravidelné úrokové splátky dlhu Štrby.

Hlavný kontrolór obce na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva konštatoval, že zadlženosť obce bude s novou pôžičkou už na úrovni 40,73 %.

Záver

Napriek tomu, že v roku 2017 obec Štrba nemala ani jediný úver od komerčnej banky a jej vykázaný dlh bol podľa § 17 ods. 8) Zákona 583/2004 Z.z. 0 Euro, za posledných pár rokov dosiahol výšku násobne vyššiu než celoslovenský priemer.  Otázkou zostáva, či sú si obecné zastupiteľstvo a starosta vedomí stavu, v akom zanechávajú obecné financie novému obecnému zastupiteľstvo, a možno aj novému starostovi či starostke.  Pri prudko rastúcich úrokových mierach na medzinárodných trhoch v poslednej dobe, tri zo štyroch bankových úverov Štrby len za pár posledných mesiacov dosiahli násobne vyššie úročenie než predtým, a úroková miera bude pravdepodobne stúpať naďalej.  Splatiť dlhy bude musieť opäť len obec, a teda primárne občania Štrby v podobe zvýšených poplatkov a daní a zhoršených služieb, ktoré od obce dostávajú.

Aktualizácia 3. novembra 2022

Zadlženie obce opísané v článku hore sa medzičasom zmenilo:  na svojom poslednom zasadnutí pred komunálnymi voľbami poslanci Obecného zastupiteľstva odhlasovali navýšenie zadlženia.
Svojim uznesením č. 325/2022 (link) odsúhlasilo prijatie a čerpanie úplne nového, kontokorentného úveru, ktorý si obec Štrba zoberie od Prima Banky Slovensko, a.s., a to až vo výške 200 000 Euro.

Tento úver umožní obci Štrba prečerpanie finančných prostriedkov na svojom účte.  Akékoľvek prečerpanie sa bude započítavať do celkového dlhu obce, a potreba nového úveru je neklamným znakom toho, že všetky ostatné úvery sú už takmer alebo úplne vyčerpané, a obci je treba požičiavať si viac.  Kontokorentné úvery sú známe tým, že ich úročenie je významne vyššie než úročenie iných zazmluvnených typov úverov, napríklad municipálnych úverov opísaných v hlavnom článku.

Ak sa situácia na poli požičiavania peňazí obcou zvrtla tak, že ešte pred voľbami bolo potrebné odsúhlasiť ďalší nevýhodný úver, dalo sa čakať, že sa tým predstavitelia obce a poslanci nebudú chváliť.  A naozaj, Štrbské noviny vydávané Obecným úradom sa v článku ‚Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 3.10.2022‘ sa o novoschválenom úvere nezmienili ani náznakom.  Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením totiž nezahŕňa odsúhlasenie nového úveru.

Nedá sa opomenúť fakt, že všetci prítomní poslanci hlasovali za prijatie nového úveru, a diskusia na poli zastupiteľstva sa nekonala.

Smutnú bodku za smutným pôsobením starostu a poslancov v uplynulom volebnom období dá nasledujúci obrázok:  ukazuje totiž, že zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva bola zverejnená 25 dní po jeho konaní, a teda jediný deň pred komunálnymi voľbami, inými slovami, počas volebného moratória.  

Takto si predstavitelia obce vážia Vás, vážení občania.

Odoberať
Oznamovanie
guest
2 Komentáre/ov
Najstaršie
Najnovšie Najviac hlasov
Vnorené feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
trackback

[…] urobili zo Štrby jednu z najzadlženejších obcí v okrese, a to svojim hlasovaním za nové a nové komerčné bankové úvery, ako sme písali TU […]

Milan Tomko
Milan Tomko
1 rok pred

Je to banda podvodnikov.a volby tiež asi neboli uplne v poriadku

2
0
Chceme poznať Váš názor.x
()
x