Zasadnutie OZ v Štrbe dňa 18.3.2021 – časť prvá

Na našich stránkach Vám opäť ponúkame nezostrihaný záznam z rokovania obecného zastupiteľstva. Podľa zákona 369/1990 Z.z. o Obecnom zriadení sú orgánmi obce obecné zastupiteľstvo a starosta. Obecné zastupiteľstvo disponuje rozsiahlymi právomocami. Okrem iného určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva. Rovnako závažné je správne schválenie územného plánu obce, …

viacZasadnutie OZ v Štrbe dňa 18.3.2021 – časť prvá